Feeding Matilda the cow @ Papa’s farm #BradleyBates #NathanBates

Feeding Matilda the cow @ Papa’s farm #BradleyBates #NathanBates

Bates Family General

Feeding Matilda the cow @ Papa’s farm 🐄 #BradleyBates #NathanBates